Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Współpraca z psychologiem

Gabinet współpracuje z doświadczonym psychologiem w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych, terapii zaburzeń mowy dzieci i dorosłych oraz trudności wychowawczych. TERAPEUTIS oferuje kompleksowe, atrakcyjne i skuteczne formy i metody wspomagania rozwoju i terapii dzieci, młodzieży oraz wsparcia dorosłych. 

Terapia mobilna, dojazd do klienta.

Dojazd do klienta to bardzo dobre rozwiązanie dla rodzin, które nie mają możliwości dotarcia do gabinetu lub z racji niepełnosprawności dziecka czy rodzica (osoby starsze) jest to duże utrudnienie. Są sytuacje, gdy wykorzystanie sytuacji lepszego samopoczucia klienta w jego własnym domu sprzyja prowadzonej terapii. 

Z mobilności gabinetu mogą skorzystać głównie mieszkańcy Lubina i okolicznych miejscowości. 

Gabinet dysponuje profesjonalnym zapleczem pomocy terapeutycznych, które umożliwiają prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i interesujący, a przy tym są to usługi wysokiej jakości.

Mediacje rówieśnicze, szkolne i oświatowe.

Mediacja jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron przy pomocy mediatora. Mediacja jest podstawową formą rozwiązywania konfliktów i ma pierwszeństwo przed innymi sposobami działania w konflikcie. Do mediacji mają prawo uczniowie, nauczyciele i rodzice. Szkoła może korzystać z pomocy mediatorów posiadających kompetencje i kwalifikacje mediatora uzyskane w drodze profesjonalnego kształcenia, potwierdzone certyfikatem instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym.

Konsultacje, wsparcie pedagogiczne.

W gabinecie pomagamy rodzicom, którzy chcieliby pozytywnie wpływać na rozwój swojego dziecka lub doświadczają problemów wychowawczych. Zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące wychowania, podpowiadamy, jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym czy nieśmiałym, dzieckiem mającym problemy w nauce lub dzieckiem zdolnym. 

Porady i pomoc obejmują m.in. trudności wychowawcze, zaburzenia odżywiania, uzależnienia (komputer, alkohol, narkotyki), porady (instruktaż) dla rodziców w zakresie postępowania z dzieckiem. 

Terapia logopedyczna osób dorosłych i seniorów (afazja).

Gabinet prowadzi terapię logopedyczną osób dorosłych, które wskutek uszkodzenia mózgu straciły umiejętność posługiwania się językiem oraz mają problem z jego rozumieniem.
Osoby cierpiące na afazję (afazja to zaburzenie mowy powstałe w wyniku uszkodzenia struktur mózgu) wymagają profesjonalnej terapii logopedycznej, której celem jest odbudowanie utraconych funkcji oraz pomoc w usprawnieniu kompetencji językowej i komunikacyjnej z otoczeniem.

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). Terapia specyficznych trudności w nauce (dysleksja).

Zajęcia są wskazane dla dzieci, które mają trudności m.in. w nauce czytania i pisania, w zapamiętywaniu, z utrzymaniem koncentracji uwagi. Szczególną grupą, do której kierowane są zajęcia terapii pedagogicznej to dzieci dyslektyczne, dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną oraz dzieci z zaburzoną lateralizacją.

Podczas terapii pedagogicznej prowadzone są zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W ramach zajęć prowadzone są m.in. ćwiczenia: 

 • w zakresie czytania (technika i rozumienie),
 • pisania,
 • budowania narracji i samodzielnych wypowiedzi,
 • rozwijania słownictwa,
 • rozwijania wiedzy o świecie,
 • ogólnorozwojowe: usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych,
 • mające na celu naukę samodzielności w podejmowaniu i wykonywaniu zadań,
 • ortografii,
 • mające na celu naukę wchodzenia w dialog, stawiania pytań i formułowania wypowiedzi,
 • relacji czasowych i przestrzennych.

Dzieci w wieku szkolnym, jak i te przygotowujące się do nauki w szkole, wymagają szczególnej opieki edukacyjnej. Trudności szkolne mocno wpływają bowiem na sferę emocjonalną i społeczną, co przekłada się na budowanie relacji dziecka w grupie rówieśniczej. Ważne jest więc podjęcie szybkich i skutecznych działań celem pomocy dziecku w pokonywaniu trudności edukacyjnych, a tym samym osiąganie sukcesów w nauce oraz w kontaktach z rówieśnikami.  

Terapia Metodą Krakowską

Metoda Krakowska jest terapią przeznaczoną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Kierowana jest do dzieci:

 • z zaburzeniami rozwoju takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, afazja, alalia, zagrożenie dysleksją,
 • z zaburzeniami genetycznymi takimi jak: zespół Downa,
 • zdrowych, których rodzice chcą zwiększyć możliwości intelektualne swoich pociech.

Prowadzona gabinecie terapia stymuluje wszystkie funkcje poznawcze. Są to:

 • terapia słuchowa,
 • stymulacja funkcji wzrokowych,
 • Symultaniczno-Sewkencyjna Nauka Czytania,
 • budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej,
 • diagnoza dominacji stronnej,
 • stymulacja zabawy,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • terapia zachowań społecznych,
 • stymulacja funkcji motorycznych,
 • stymulacja pamięci,
 • ćwiczenia kategoryzacji,
 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego,
 • ćwiczenia myślenia przez analogie,
 • stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez język).

Diagnoza i terapia wad wymowy dzieci i młodzieży

Na pierwszym spotkaniu logopeda przeprowadzi diagnozę, by sprawdzić umiejętności artykulacyjne dziecka, czyli to w jaki sposób dziecko realizuje dźwięki mowy. Następnie zaplanuje terapię logopedyczną wad wymowy.
Diagnoza obejmuje m.in.: ocenę sprawności narządów mowy, ocenę anatomiczną budowy narządów mowy, badanie słuchu fonetycznego, orientacyjne badanie słuchu, sprawdzenie artykulacji, ocenę funkcji połykania, ocenę funkcji oddechowych, ocenę praksji oralnej, obserwację, ocenę sposobu konstruowania zdań, ocenę prozodii mowy (rytm, melodia, akcent), ocenę lateralizacji.
Program terapeutyczny jest dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta zgodnie z metodyką logopedyczną.

Wczesna interwencja logopedyczna. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Gabinet zajmuje się profilaktyką i wczesnym wspomaganiem rozwoju, w tym głównie rozwoju mowy, dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.

Do trudności występujących u niemowląt, zapowiadających zaburzenia mowy zaliczyć możemy:

 • kłopoty ze ssaniem,
 • mocny i zbyt długo utrzymujący się odruch kąsania,
 • nieumiejętność żucia i połykania,
 • nadmierny lub osłabiony odruch gryzienia,
 • niezdolność warg do całkowitego zamknięcia się,
 • ograniczenia ruchu języka,
 • nieustanne otwarcie ust i wysuwanie języka,
 • brak lub słaba koordynacja ruchowa języka i warg,
 • zbyt duża wrażliwość tylnej części języka i tylnej ściany gardła (łatwość dławienia się i występowania odruchu wymiotnego), lub też brak odruchu wymiotnego,
 • nadmierne ślinienie się.

Trudności te wynikać mogą z nieprawidłowego napięcia mięśniowego języka, warg, podniebienia, policzków.

Wczesna interwencja logopedyczna daje szansę usprawniania funkcji pokarmowych oraz komunikacyjnych, wyrównania deficytów.