Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Mediacje rówieśnicze, szkolne i oświatowe.

Mediacja jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron przy pomocy mediatora. Mediacja jest podstawową formą rozwiązywania konfliktów i ma pierwszeństwo przed innymi sposobami działania w konflikcie. Do mediacji mają prawo uczniowie, nauczyciele i rodzice. Szkoła może korzystać z pomocy mediatorów posiadających kompetencje i kwalifikacje mediatora uzyskane w drodze profesjonalnego kształcenia, potwierdzone certyfikatem instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym.