Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). Terapia specyficznych trudności w nauce (dysleksja).

Zajęcia są wskazane dla dzieci, które mają trudności m.in. w nauce czytania i pisania, w zapamiętywaniu, z utrzymaniem koncentracji uwagi. Szczególną grupą, do której kierowane są zajęcia terapii pedagogicznej to dzieci dyslektyczne, dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną oraz dzieci z zaburzoną lateralizacją.

Podczas terapii pedagogicznej prowadzone są zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W ramach zajęć prowadzone są m.in. ćwiczenia: 

  • w zakresie czytania (technika i rozumienie),
  • pisania,
  • budowania narracji i samodzielnych wypowiedzi,
  • rozwijania słownictwa,
  • rozwijania wiedzy o świecie,
  • ogólnorozwojowe: usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych,
  • mające na celu naukę samodzielności w podejmowaniu i wykonywaniu zadań,
  • ortografii,
  • mające na celu naukę wchodzenia w dialog, stawiania pytań i formułowania wypowiedzi,
  • relacji czasowych i przestrzennych.

Dzieci w wieku szkolnym, jak i te przygotowujące się do nauki w szkole, wymagają szczególnej opieki edukacyjnej. Trudności szkolne mocno wpływają bowiem na sferę emocjonalną i społeczną, co przekłada się na budowanie relacji dziecka w grupie rówieśniczej. Ważne jest więc podjęcie szybkich i skutecznych działań celem pomocy dziecku w pokonywaniu trudności edukacyjnych, a tym samym osiąganie sukcesów w nauce oraz w kontaktach z rówieśnikami.